Apsley Business School London

FAQ

Čo znamená ten scholarship od Slovenskej marketingovej asociácie za 1000€?

V princípe za každého študenta nadstavbového programu MBA, ktorý už má diplom zo slovenskej vysokej školy a záujem o TOPUp program MBA asociácia kompenzuje Apsley 1000€, a teda záujemca má tieto prostriedky ako zľavu z cenníkovej ceny programu MBA. Tento titul Vás po zahrnutí štipendia aktuálne výjde cca 1990 €. 

Kto sa môže prihlásiť na Top-up program?

Každý záujemca, ktorý má absolvovanú vysokú školu na Slovensku v rôznych smeroch. Spolu s diplomom, zašle Diploma supplement (príloha k diplomu, na ktorom boli uvedené absolvované predmety – ak takýto nemá, vie si ho vyžiadať na štúdijnom oddelení svojej slovenskej Alma Mater) a svoj životopis, ktorým naznačí svoje skúsenosti s ekonomickým smerom.

Ako dlho trvá TOP-up program a čo musím spraviť?

Po zaslaní všetkých potrebných dokumentov (prihláška, scan diplomu, diploma supplement a životopis) a úhrade faktúry (uvedená suma bez štipendia v podobe zľavy) sa študent po potvrdení prihlášky a uznaní dokumentov dostáva do výskumného štádia štúdia – má teda možnosť nahrať do systému britskej biznis školy svoju záverečnú prácu. Následne čaká na posudky. Ak študent dostane 2 pozitívne posudky, svoju prácu týmto obhájil. Ak je niektorý z posudkov alebo oba negatívne, dostane študent ešte jednu šancu v rámci programu. Ak by ani tu neuspel, za každý ďalší pokus si zaplatí individuálne 250 €. Je určité % študentov, ktorí neobhájili prácu na prvý pokus, no veľmi nízke % tých, ktorí by neprešli obhajobou po úpravách a odovzdaní svojich prác. Na prípravu práce má študent ľubovoľný čas od potvrdenia prihlášky. Ak bol na situáciu vopred pripravený aj s kvalitne vypracovanou záverečnou prácou v ekonomickej problematike, môže ju nahrať veľmi rýchlo a očakávať posudky v priebehu pár týždňov. Iba v prípade DBA je obdobie od potvrdenia prihlášky po odovzdanie práce podmienené časom stráveným nad prácou a obvykle nie je kratšie ako 3 mesiace.

 

Aký je rozdiel medzi MBA, MSc a DBA?

MBA je manažérsky titul všeobecne etablovaný v našom prostredí. DBA je jeho vyššou formou. MSc je akademický titul, ktorý je následne možné na Slovensku s asistenciou našich partnerov nostrifikovať ako ekvivalent ekonomického vzdelania Ing. (Inžinier ekonómie). Tento titul Vás oprávňuje sa následne uchádzať aj o vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa (PhD) v ekonomických a manažérskych smeroch. Navyše po spolupráci Slovenskej marketingovej asociácie a Apsley business school je vďaka štipendiu 1000 € veľmi výhodný. Všetky tituly sú medzinárodne uznávané a udelené britskou biznis školou a v spolupráci s obchodnou vysokou školou v EÚ.

Ako vyzerá záverečná práca?

Je rozdiel, či sa prihlásite na programy MBA, MSc alebo DBA. V prípade prvých dvoch podľa britských štandardov má práca rozsahovo cca 40strán a môže obsahovať ľubovoľný pomer medzi teoretickou a výskumnou časťou práce. Práca na DBA je rozsiahlejšia (väčšina má cca 120 strán a viac). Musíte prejednávať ekonomickú problematiku a využiť na to aktuálne poznatky z domova a zahraničia, prípadne vlastný výskum po spracovaní nutného teoretického prehľadu. Celá práca má byť aktuálna, spĺňať citačnú normu. Čestne v práci prehlasujete, že práca je Vašim autorským dielom. Britská biznis škola nepoužíva žiaden overovací systém na to, aby spochybňovala Vaše čestné prehlásenia a konanie.

Prácu odovzdávam v angličtine?

Vďaka spolupráci so Slovenskou marketingovou asociáciou a ďalšími partnermi, môžete záverečnú prácu odovzdať v angličtine, ale aj slovenčine (či češtine) alebo v nemeckom jazyku.

Po absolvovaní TOP-up programu MBA / MSc / DBA nasleduje promócia a kde?

Vzhľadom k celosvetovému dosahu Apsley (má študentov z Británie, celej Európy, Blízkeho Východu, Afriky aj Ameriky) je po úspešnom obhájení (vo forme dvoch pozitívnych posudkov) topup ukončený a študent obdrží kuriérom diplom a certifikát, s ktorým v prípade MSc môže ďalej na Slovensku nostrifikovať. Ak by mal študent záujem o slávnostné promócie za extra poplatok, po vyzbieraní viacerých takýchto záujemcov sa stanoví termín a miesto (spravidla to býva v niektorej z metropól strednej Európy – Budapešť, Praha, Bratislava alebo Viedeň). Je to vhodný networkingový event, a tak je aj často krát naplánovaný.

Čo je Apsley business school?

Apsley je mladá Obchodná vysoká škola z Londýna založená v roku 2012, ktorá sa za krátky čas vypracovala medzi top 100 business schools v Európe. Spolupracuje s rôznymi akademickými inštitúciami na všetkých kontinentoch a zameraná je špeciálne na distančné štúdium.     

Čo je Slovenská marketingová asociácia?

Je to think tank, ktorého členovia sú členmi akademickej skupiny Európskej marketingovej konfederácie v Bruseli, spolupracujú s viacerými európskymi marketingovými asociáciami a celosvetovo spolupracujú s akademickou pôdou. Tento nadstavbový program pripravovali s Apsley skoro 5 rokov a vďaka tejto spolupráci je možné záverečné práce obhajovať vo viacerých jazykových mutáciách a v prípade MSc štipendiom prispievajú k veľmi výhodnej ponuke pre absolventov slovenských vysokých škôl.

Nie je potreba fyzická obhajoba záverečnej práce?

Ako je už spomenuté v inej odpovedi, pri tomto type nadstavbového programu sa očakávajú iba už absolventi vysokých škôl rôzneho typu, a teda sa ráta s určitými zvládnutými dovednosťami. Program už len dáva priestor obhájiť ekonomickú problematiku vo forme záverečnej práce. Táto je absolvovaná po 2 pozitívnych posudkoch.     

Mám pri písaní záverečnej práce školiteľa?

Nie, topup program a obhajoba záverečných prác je distančné ohodnotená dvomi oponentmi. Prácu študent vypracuváva samostatne. Avšak, ak má študent obavy o kvalite svojej práce, a nie je si istý virtuálnou obhajobou (že dostane pozitívne posudky), môže ju poslať v čo najdokonalejšom drafte na konzultáciu a bude jednorázovo upozornený na konkrétne úpravy a vylepšenia. Štruktúra topup programu, očakávania od študentov, ktorí sú už absolventmi inej vysokej školy a cenotvorba neumožňuje pravidelnú konzultáciu.

Ako sa  platí za toto štúdium?

Po odoslaní prihlášky, následne všetkých dokumentov a schválení prihlášky, obdrží študent faktúru priamo z Veľkej Británie. Sumu za program uhrádza na účet do Británie. Je možné dohodnúť aj dve splátky – po schválení prihlášky a pri odovzdaní práce (ak má študent pocit, že mu príprava záverečnej práce zaberie viac času).

Študent je následne prihlásený do systému britskej školy na TOP-up program.

Ak mám doplňujúce otázky?

Väčšinu otázok Vás prosíme smerovať na nás e-mailom, aby sme následne odpovede vedeli dopĺňať k týmto FAQ a automatizovať viac procesy.

Ak sa chceme prihlásiť ako väčšia skupina študentov? (5 a viac)

Napíšte nám detaily a my Vám pošleme skupinovú ponuku.     

Čo ak som absolventom Fakulty ošetrovateľstva a môj priateľ Strojníckej fakulty – môžeme sa prihlásiť na Strategic management Top-up program?

Áno, zašlete nám svoje diplomy, diploma supplement (príloha, kde sú uvedené absolvované predmety) a vaše životopisy. Na základe uznania kreditov vášho pôvodného štúdia (cez system ECTS – european credit transfer system) a zakceptovaní vašej prípadnej praxe (uvedenej vo vašom životopise) v ekonomicky zameraných profesiách sa kvalifikujete do výskumného štádia štúdia, kde pristúpite priamo k obhajobe záverečnej práce (samozrejme práce so širokou ekonomickou alebo manažérskou problematikou). Takto môžete absolvovať programy MBA aj DBA a v prípade úspešné absolvovaného MSc. si tento titul následne môžete nechať na Slovensku nostrifikovať (ekvivalent štúdia je inžinier ekonómie).

späť na domovskú stránku

Máte viac otázok? Napíšte nám.

Partneri:

Kontakt:

Partner kontakt:

Slovenská marketingová asociácia,
Pribinova 30 (Eurovea), 811 09, Bratislava
study@apsley.university
0911 242 307